Hållbarhet

Vi värnar om gästens integritet, vi är genuina i det vi gör och vi är stolta över vårt sätt att göra det vi gör.

Grand Hôtel stödjer FN:s Global Compact och dess 10 principer, läs vår Communication on Progress (COP). Vi stödjer och respekterar även internationellt erkända mänskliga rättigheter. Vi är ett tryggt, pålitligt företag som verkar långsiktigt. Koden är framtagen och beslutad av styrelsen för att säkerställa att verksamheten efterföljer socialt, miljömässigt och etiskt ansvar.

UPPFÖRANDEKOD

ARBETSVILLKOR

Grand Hôtel ska säkerställa efterlevnad av arbets- och anställningslagar, inklusive arbetstider. Ingen individ varken medarbetare eller chef ska känna sig kränkt, trakasserad eller illa till mods på arbetsplatsen. Vi betalar skälig ersättning till våra anställda och ingen anställd ska tvingas till övertidsarbete som överskrider maxtid tillåten enligt lag. Vi värnar om rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar. Grand Hôtel är en aktiv medlem i arbetsgivarorganisationen Visita som genom kollektiva förhandlingar med Hotell och Restaurangfacket hrf och Unionen stiftar avtal som reglerar de anställdas löner och anställningsvillkor. 

Grand Hôtel accepterar inte barnarbete eller arbete som involverar minderåriga och har en åldersgräns på 18 år för anställning. Grand Hôtel tillåter ingen form av icke-frivillig arbetskraft i vår verksamhet.

Grand Hôtel ser allvarligt på prostitution och verkar för att ha en väl fungerande organisation samt rutiner så att vi kan förebygga mänsklig trafficking. Personalen utbildas för att upptäcka och hantera händelser som är knutna till prostitution.

JÄMSTÄLLDHET och MÅNGFALD

AB Nya Grand Hôtel arbetar för jämställdhet och har en aktuell jämställdhets- och handlingsplan för att åtgärda eventuella brister på området, läs mer i vår jämställdhetspolicy. Jämställdhet ska vara ett självklart och naturligt inslag i vår verksamhet och innebära att kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden. Företaget strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt på olika typer av arbetsuppgifter. 

Vi arbetar aktivt för en jämställd arbetsplats med stor mångfald. En spridning av kulturella, sexuella och religiösa preferenser bland våra anställda bidrar till en mer effektiv och hållbar verksamhet samt en stärkt företagskultur. Vi arbetar även för att få utsatta grupper i arbete, däribland personer med funktionsnedsättning och nyanlända. 

Företaget ska i planering och genomförande av sitt arbete beakta mångfaldsaspekter i arbetsförhållanden, rekrytering och personalutveckling. Vi ska verka för att förhindra alla former av diskriminering och trakasserier. Det interna främjandearbetet fokuserar på att se, förstå, värdesätta och tillvarata individers olikheter. 

Mångfald ska vara ett självklart och naturligt inslag i vår verksamhet och innebära att alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionshinder eller sexuell läggning. Som en följd av detta ska alla behandlas lika både vid intern- och externrekryteringar, vid personalutveckling och lönesättning. All bedömning i sammanhanget ska enbart ske utifrån sakliga skäl som har med kompetens och lämplighet att göra. 

ARBETSMILJÖ

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för ab Nya Grand Hôtel. Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, det vill säga arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna. Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador på grund av arbetet. Att uppnå effektivitet och kvalité i vårt arbetsmiljöarbete är en lönsam investering för framtiden där hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är de direkta vinsterna. 

Minimikravet är att följa gällande arbetsmiljölagstiftning men vi ska ständigt eftersträva en högre nivå. Arbetsmiljöarbetet omfattar all verksamhet, såväl utrustning och lokaler som sättet att leda och organisera arbetet. Det innebär att vi aktivt arbetar med att minimera risker för arbetsskador, olycksfall och tillbud samt arbetar med aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet.

SEKRETESS & INTEGRITET

Inom ramen för anställningskontraktet har du som arbetstagare vissa skyldigheter gentemot din arbetsgivare såsom sekretess, lojalitet och tystnadsplikt.

All information som undertecknad fått eller får ta del av inom koncernen Grand Hôtel får inte nämnas eller på annat sätt återges i varken tal, skrift eller elektronisk form (exempelvis Facebook, Twitter och Linked In) till utomstående personer dvs. personer som inte själva arbetar med denna information eller som behöver den i sitt arbete inom koncernen. 

Brott mot tystnadsförbindelsen kan leda till straffansvar och/eller skadeståndsansvar enligt lagen om skydd av företagshemligheter.  

MILJÖ

För Grand Hôtel är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vårt arbete och integrera miljöfrågorna i utbudet av tjänster och produkter. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens påverkan på miljön. Vi ska sträva efter att ha tillräcklig kompetens för att vid varje tillfälle kunna föreslå de mest miljöanpassade lösningarna inom de områden våra tjänster efterfrågas. Våra kunder ska kunna känna sig trygga i förvissningen om att vi fortlöpande utvecklar våra tjänster/produkter så att de står i samklang med samhällets olika miljömål och följer gällande miljölagstiftning.

Tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av samt att miljökrav ställs på leverantörer och produkter utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerande miljömål och förbättra miljöprestandan.

MUTOR / BEDRÄGERIER

Grand Hôtel instämmer helt med den bifogade Svenska koden för gåvor, belöningar och förmåner i näringslivet och förväntar sig att anställda och våra uppdragstagare fullt ut följer denna kod.

Vi avstår från att ge och ta emot eventuella incitament, inklusive gåvor och underhållning, som kan riskera att skapa en osund lojalitet eller som uppfattas att göra det.

WHISTLEBLOWING

Grand Hôtel har antagit en Whistleblower Policy för att göra det möjligt för alla anställda inom Grand Hôtel Group, affärspartners och andra intressenter att rapportera allvarliga missförhållanden i företaget. Vi förväntar oss att medarbetare står upp för en hög etiskt standard och berättar om eventuella misstankar om bedrägeri korruption eller liknande inom verksamheten som inte verkar förenligt med gällande lagar och regler.

INTRESSEKONFLIKTER

Alla affärsbeslut fattas med bolagets bästa i åtanke och som anställd får man inte utnyttja sin position i företaget i annat syfte än att stödja verksamheten. Personliga relationer får inte påverka affärsbeslut, anställningar eller uppsägningar. För att undvika intressekonflikter får anställda inte jobba parallellt utanför Grand utan att informera närmaste chef.  

EFTERLEVNAD och ANSVAR

Grand Hôtels kod ska tydliggöra förväntningar och krav på såväl den egna verksamheten, som på våra leverantörer. Vidare förbehåller vi oss rätten att tacka nej till arrangemang som vi anser vara i strid med denna kod eller på annat sätt utgöra en risk för våra anställda, gäster eller Grand Hôtels varumärke och företag. 

FÖREBYGGANDE AV INFEKTIONSSJUKDOMAR
Grand Hôtel har uppnått Global Biorisk Advisory Council® (GBAC) STAR™-ackreditering, vilket är guldstandard för förberedda anläggningar. Under ledning av GBAC, en del av den globala städindustriorganisationen ISSA, har vi implementerat de strängaste protokollen för rengöring, desinfektion och förebyggande av infektionssjukdomar i vårt hotell.

Bild
GBAC STAR - Grand Hôtel Stockholm

CSR

I vårt CSR-arbete har vi valt att främja insatser fällande vår nästa generation – deras hälsa och framtid. Under 2023 stöttar vi därför organisationerna Barncancerfonden och Stockholms Stadsmission, för unga utsatta.
 

Bild
Stockholm Stadsmission Grand Hôtel Stockholm