Hållbarhet

Sedan hotellet öppnade 1874 har hantverk och innovation varit ledord som fört verksamheten och landmärket Grand Hôtel framåt. Två ord som även leder vägen i vårt ständiga arbete för en grön och hållbar verklighet både nu och i framtiden.

I vår verksamhet strävar vi efter att inte bara vara medvetna om hållbarhetsfrågor, utan också att påverka utvecklingen genom att jobba nära leverantörer för att tillsammans skapa nya hållbara lösningar och vägval. Våra hållbarhetsinitiativ är genomarbetade och täcker varje aspekt av vår verksamhet, från energiförbrukning och materialval till digitalisering och socialt ansvarstagande.

energiförbrukning

 • Grön el och vindkraft: Vår övergång till grön el och vindkraft markerar vår beslutsamhet att minska vår klimatpåverkan och främja förnybara energikällor.
 • Sopsug och källsortering: Vårt avancerade sopsugsystem och källsorteringssystem minimerar avfallsmängden och främjar en mer hållbar avfallshantering.
 • Ljusoptimering: Genom att byta ut halogenlampor till LED och införa ljuskort i rummen strävar vi efter att skapa en energieffektiv belysning samtidigt som vi minskar vår energiförbrukning.

Hållbara renoveringar & materialval

 • Högkvalitativa renoveringar: Våra renoveringar och förbättringar görs med material i högsta kvalitet och av hantverkare med spetskompetens för att säkerställa en produkt med lång hållbarhet och minimal miljöpåverkan.
 • Lokala material: Genom att använda svenska möbler, lokala tyger och en långsiktig syn på materialval strävar vi efter att stödja lokala hantverkare och minska våra koldioxidavtryck.
 • Återanvändning och försäljning: Att bevara vackra hantverk har alltid varit viktigt för hotellet. Möbler som skapades vid hotellets öppning återfinns fortfarande på hotellet och skiner i kapp med nuvarande uttryck. Vår målsättning är alltid att skapa möbler som ska hålla över en väldigt lång tid och som när dem börjar falna återanvänds och får en ny skepnad genom uppdaterade textiler och färger för att passa in i nutidens palett och form. Vi säljer även inredning till vår personal där pengarna går direkt till välgörenhetsorganisationer med barnen och nästa generation i fokus. Överblivna möbler med ett högt värde auktioneras via respekterade plattformar som Bukowskis för att tas hand om på bästa möjliga sätt i kretsloppet av design.
 • Rum och sviter i framkant: Våra rum och sviter är byggda för att hålla över tid där kvalitet genomsyrar varje detalj. Det finns heller inga plastartiklar i våra rum och sviter, även våra badrumsartiklar är noga genomarbetade och innehåller inte plast utan är i återvinningsbart material så som bambu och metall. Våra lakan är i 100% certifierad bomull.
 • Hygieniska ytor och GBAC-certifiering: Hela hotellet städas med nedbrytbart rengöringsmedel och 2023 erhöll vi en GBAC-certifitering.
 • Miljöcertifierade leverantörer. Vi använder oss enbart av leverantörer som är miljöcertifierade vilket de förhåller sig till genom att de skriver på vår code of conduct.

mat & dryck

 • Inköp av lokal och ekologisk mat: Vi prioriterar närodlat och lokalproducerad mat och strävar efter att integrera ekologiska alternativ i så stor utsträckning som möjligt för att stödja hållbara jordbruk och minska transportavstånd.
 • Svenska och lokala drycker: Vi inhandlar i hög grad svenska drycker, inklusive öl, cider, juice och mineralvatten i miljövänliga förpackningar för att minska vår klimatpåverkan.
 • Digital Room Service: För att minska pappersanvändningen har vi implementerat en Room Service-meny på våra TV-apparater på våra rum, vilket inte bara är bekvämt för gästerna utan också mer miljövänligt.
 • Fatöl för minskad miljöpåverkan: Vi främjar användningen av fatöl vid större arrangemang och i våra barer för att minska glaskross och transport av flaskor, vilket leder till minskade avfallsmängder och energiförbrukning.
 • Återvinning och minskning av matsvinn: Vi strävar efter att återvinna allt som går och minskar matsvinnet genom mindre tallrikar i personalmatsalen och genom att mäta och övervaka matsvinnet från både personal- och gästmatsalen.
 • Mis en Place och miljövänliga redskap: Vi implementerar mer Mis en Place på våra bufféer för att minska matsvinnet och använder inga plastredskap för att minska plastanvändningen.
 • Fair Trade och ansvarsfulla inköp: Vi använder Fair Trade-kaffe och choklad samt strävar efter att arbeta med leverantörer och produkter som följer hållbara och etiska principer även utanför Sveriges gränser.
 • Hållbart vinarbete: Vår vinkällare fokuserar på europeiska viner och "ärliga viner" utan överdrivna tillsatser för att främja kvalitet och hållbarhet. Vi erbjuder ekologiska viner i våra restauranger och i vår festvåning för att främja hållbara och miljövänliga dryckesval.
 • Effektiv logistik och samkörning: Vi minimerar antalet leveranser genom att hålla ihop beställningar och samordna leverantörer för att reducera transportrelaterade utsläpp.
 • MSC-märkt fisk och återanvändning: Vi använder MSC-märkt fisk när det är möjligt och återanvänder överskottsmat från stora evenemang till personalmåltider för att minska avfallet.
 • Energi- och resurseffektivitet vid lågsäsong: Under lågsäsong stänger vi ner onödiga enheter och avdelningar för att spara energi, arbetstimmar och rengöringsmedel.
 • Fond/buljong av restprodukter: Vi skapar fond och buljong av rester från grönsaker, fisk och kött för att minimera matsvinn och maximera användningen av råvaror.
 • Odling av egna kryddor och blommor: Vi driver ett GRÖNSKA-initiativ genom att odla egna kryddor och blommor som används i vår matlagning för att främja hållbarhet och uppmuntra till här-odlat.
 • Miljövänligt vattensystem: Införandet av ett nytt vattensystem från Spendrups i alla våra restauranger bidrar till minskad plastanvändning och främjar hållbar vattenkonsumtion.

digitalisering

 • Komplett digitalisering: Från anställningskontrakt och lönespecifikationer till leverantörskontrakt och gästinteraktion – vår digitala omställning sträcker sig över hela verksamheten.
 • Laddningsbara elbilsplatser: Vi möjliggör en hållbar mobilitet genom fyra laddningsbara platser för elbilar i vårt garage. Vi erbjuder även limousiner som drivs på el.

Uppförandekod

Vi värnar om gästens integritet, vi är genuina i det vi gör och vi är stolta över vårt sätt att göra det vi gör. Grand Hôtel stödjer FN:s Global Compact och dess 10 principer, läs vår Communication on Progress (COP). Vi stödjer och respekterar även internationellt erkända mänskliga rättigheter. Vi är ett tryggt, pålitligt företag som verkar långsiktigt. Koden är framtagen och beslutad av styrelsen för att säkerställa att verksamheten efterföljer socialt, miljömässigt och etiskt ansvar.

ARBETSVILLKOR

Grand Hôtel ska säkerställa efterlevnad av arbets- och anställningslagar, inklusive arbetstider. Ingen individ, varken medarbetare eller chef, ska känna sig kränkt, trakasserad eller illa till mods på arbetsplatsen. Vi betalar skälig ersättning till våra anställda och ingen anställd ska tvingas till övertidsarbete som överskrider maxtid tillåten enligt lag. Vi värnar om rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar. Grand Hôtel är en aktiv medlem i arbetsgivarorganisationen Visita som genom kollektiva förhandlingar med Hotell och Restaurangfacket HRF och Unionen stiftar avtal som reglerar de anställdas löner och anställningsvillkor.

Grand Hôtel accepterar inte barnarbete eller arbete som involverar minderåriga och har en åldersgräns på 18 år för anställning. Grand Hôtel tillåter ingen form av icke-frivillig arbetskraft i vår verksamhet.

Grand Hôtel ser allvarligt på prostitution och verkar för att ha en väl fungerande organisation samt rutiner så att vi kan förebygga mänsklig trafficking. Personalen utbildas för att upptäcka och hantera händelser som är knutna till prostitution.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

AB Nya Grand Hôtel arbetar för jämställdhet och har en aktuell jämställdhets- och handlingsplan för att åtgärda eventuella brister på området, läs mer i vår jämställdhetspolicy. Jämställdhet ska vara ett självklart och naturligt inslag i vår verksamhet och innebära att kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden. Företaget strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt på olika typer av arbetsuppgifter.

Vi arbetar aktivt för en jämställd arbetsplats med stor mångfald. En spridning av kulturella, sexuella och religiösa preferenser bland våra anställda bidrar till en mer effektiv och hållbar verksamhet samt en stärkt företagskultur. Vi arbetar även för att få utsatta grupper i arbete, däribland personer med funktionsnedsättning och nyanlända.

Företaget ska i planering och genomförande av sitt arbete beakta mångfaldsaspekter i arbetsförhållanden, rekrytering och personalutveckling. Vi ska verka för att förhindra alla former av diskriminering och trakasserier. Det interna främjandearbetet fokuserar på att se, förstå, värdesätta och tillvarata individers olikheter.

Mångfald ska vara ett självklart och naturligt inslag i vår verksamhet och innebära att alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionshinder eller sexuell läggning. Som en följd av detta ska alla behandlas lika både vid intern- och externrekryteringar, vid personalutveckling och lönesättning. All bedömning i sammanhanget ska enbart ske utifrån sakliga skäl som har med kompetens och lämplighet att göra.

ARBETSMILJÖ

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för AB Nya Grand Hôtel. Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, det vill säga arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna. Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador på grund av arbetet. Att uppnå effektivitet och kvalité i vårt arbetsmiljöarbete är en lönsam investering för framtiden där hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är de direkta vinsterna.

Minimikravet är att följa gällande arbetsmiljölagstiftning men vi ska ständigt eftersträva en högre nivå. Arbetsmiljöarbetet omfattar all verksamhet, såväl utrustning och lokaler som sättet att leda och organisera arbetet. Det innebär att vi aktivt arbetar med att minimera risker för arbetsskador, olycksfall och tillbud samt arbetar med aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet.

SEKRETESS & INTEGRITET

Inom ramen för anställningskontraktet har du som arbetstagare vissa skyldigheter gentemot din arbetsgivare såsom sekretess, lojalitet och tystnadsplikt.

All information som undertecknad fått eller får ta del av inom koncernen Grand Hôtel får inte nämnas eller på annat sätt återges i varken tal, skrift eller elektronisk form (exempelvis Facebook, Instagram, Twitter, TikTok och LinkedIn) till utomstående personer dvs. personer som inte själva arbetar med denna information eller som behöver den i sitt arbete inom koncernen.

Brott mot tystnadsförbindelsen kan leda till straffansvar och/eller skadeståndsansvar enligt lagen om skydd av företagshemligheter.

MILJÖ

För Grand Hôtel är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vårt arbete och integrera miljöfrågorna i utbudet av tjänster och produkter. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens påverkan på miljön. Vi ska sträva efter att ha tillräcklig kompetens för att vid varje tillfälle kunna föreslå de mest miljöanpassade lösningarna inom de områden våra tjänster efterfrågas. Våra kunder ska kunna känna sig trygga i förvissningen om att vi fortlöpande utvecklar våra tjänster/produkter så att de står i samklang med samhällets olika miljömål och följer gällande miljölagstiftning.

Tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av samt att miljökrav ställs på leverantörer och produkter utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerande miljömål och förbättra miljöprestandan.

MUTOR / BEDRÄGERIER

Grand Hôtel instämmer helt med den bifogade Svenska koden för gåvor, belöningar och förmåner i näringslivet och förväntar sig att anställda och våra uppdragstagare fullt ut följer denna kod.

Vi avstår från att ge och ta emot eventuella incitament, inklusive gåvor och underhållning, som kan riskera att skapa en osund lojalitet eller som uppfattas att göra det.

WHISTLEBLOWING

Grand Hôtel har antagit en Whistleblower Policy för att göra det möjligt för alla anställda inom Grand Hôtel Group, affärspartners och andra intressenter att rapportera allvarliga missförhållanden i företaget. Vi förväntar oss att medarbetare står upp för en hög etiskt standard och berättar om eventuella misstankar om bedrägeri korruption eller liknande inom verksamheten som inte verkar förenligt med gällande lagar och regler.

Varför visselblåsa?
Inom Grand Group strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer anonymitet och hög säkerhet och som nås genom att klicka här.

Vem kan rapportera?
Förenklat kan man rapportera missförhållanden om man är eller har varit verksam inom Grand Group (AB Nya Grand Hôtel, The Sparrow Hotel AB, Lydmar Hotel AB, Blasieholmen 54 Restaurang AB, Mathias Dahlgren innovations AB, Blasieholmen 54 Fastighetspartner AB eller FAM Förvaltning AB). Uppstår osäkerhet uppmuntrar vi att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?
Vi uppmanar att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Uppstår osäkerhet uppmuntrar vi att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Det behöver inte bevis för misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?
Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av VICI Advokatbyrå för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Bild
Visselblåsarpolicy

INTRESSEKONFLIKTER

Alla affärsbeslut fattas med bolagets bästa i åtanke och som anställd får man inte utnyttja sin position i företaget i annat syfte än att stödja verksamheten. Personliga relationer får inte påverka affärsbeslut, anställningar eller uppsägningar. För att undvika intressekonflikter får anställda inte jobba parallellt utanför Grand utan att informera närmaste chef.  

EFTERLEVNAD och ANSVAR

Grand Hôtels kod ska tydliggöra förväntningar och krav på såväl den egna verksamheten, som på våra leverantörer. Vidare förbehåller vi oss rätten att tacka nej till arrangemang som vi anser vara i strid med denna kod eller på annat sätt utgöra en risk för våra anställda, gäster eller Grand Hôtels varumärke och företag. 

FÖREBYGGANDE AV INFEKTIONSSJUKDOMAR
Grand Hôtel har uppnått Global Biorisk Advisory Council® (GBAC) STAR™-ackreditering, vilket är guldstandard för förberedda anläggningar. Under ledning av GBAC, en del av den globala städindustriorganisationen ISSA, har vi implementerat de strängaste protokollen för rengöring, desinfektion och förebyggande av infektionssjukdomar i vårt hotell.

Bild
GBAC STAR - Grand Hôtel Stockholm

CSR

I vårt CSR-arbete har vi valt att främja insatser fällande vår nästa generation – deras hälsa och framtid. Under 2024 stöttar vi därför organisationerna Barncancerfonden och Stockholms Stadsmission, för unga utsatta.
 

Bild
Stockholm stadsmission 2024
Bild
Barncancerfonden 2024